“Sanayide hedef verimlilikle yüzde 50 su tasarrufu sağlamak”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Sanayide su tasarrufunun sağlanması hedefiyle ‘‘Sa­nayimiz Suya Vefayla Bü­yüyor’’ sloganı kapsamında Su Verimliği Seferberliği: Sana­yi-Su Buluşması programı dü­zenlendi. Tarım ve Orman Ba­kanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Sanayide Su Verimliliği Ça­lışmaları Kapsamında Yapıla­cak İş Birliğine Yönelik Proto­kol”, iki bakanlığın sanayide su verimliliği uygulamalarına yö­nelik iş birliğini güçlendirecek. İmza törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sa­nayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, TOBB Baş­kan vekili İbrahim Burkay, Ko­caeli Valisi Seddar Yavuz ve Ko­caeli Büyükşehir Belediye Baş­kanı Tahir Büyükakın katıldı.

“Sektörel su verimliliği rehberi hazırladık’’

Tarım ve Orman Bakanı İbra­him Yumaklı, su verimliliği ko­nusunda ulusal vizyon ve hedef­leri ortaya koydukları strateji belgesi ve eylem planlarını ya­yımladıklarını söyledi. Yumak­lı, ‘’Kentsel, tarımsal, endüst­riyel ve bireysel su verimliliği için hedeflerimizi ve stratejile­rimizi belirledik. Sanayide he­defimiz; su verimliliği tedbir­lerinin uygulanmasıyla yüzde 50’ye varan oranlarda su kaza­nımı sağlanması. Hedeflenen oranları sağlamak üzere En­düstriyel Su Verimliliği Eylem Planımız hazır. Yeşil OSB uy­gulamaları başta olmak üzere, sanayide çevre dostu ve sür­dürülebilir üretime katkı sağ­lamasını hedeflediğimiz çalış­malarımız neticesinde 152 adet sektörel su verimliliği rehberi­ni hazırladık’’ diye konuştu.

“Kişi başı su potansiyeli geriliyor”

Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, bunun yüzde 97,5’inin tuzlu sulardan oluştuğunu kaydeden Yumak­lı, ‘’Küresel su kaynaklarımı­zın yalnızca yüzde 2,5’lik kıs­mı tatlı sulardan oluşmakta­dır. Bunun da yalnızca üçte biri kullanılabilir durumda. Karşı karşıya olduğumuz iklim kri­zinde, su kaynaklarımız için daha güçlü iş birliğine ve da­ha etkili çözüm yollarına ihti­yacımız olduğunu görüyoruz. Sadece 6 yıl sonra nüfusumuz yüzde 10 artarken, su kaynak­larımızın iklim değişikliği et­kileriyle yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz. Ülkemizde 1.313 metreküp olan yıllık kişi başı su potansiyeli, gerekli tedbirle­ri almazsak 2030 yılında 1000 metreküpün altına düşecek. Uluslararası su stresi gösterge­sine göre 2030 yılında su kıt­lığı çeken ülkeler sınıfına da­hil olmamız öngörülüyor. İklim değişikliği ile mücadelede Ulu­sal Katkı Beyanımız hazırlan­dı. Azaltım ve uyum başlıkları altında iklim değişikliğiyle mü­cadele hedeflerimiz belirlendi. Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile sanayicimize ve bizlere dü­şen sorumluluklar belirlenmiş oldu’’ açıklamasında bulundu.

Rehberlerde yer alan su ve­rimliliği tekniklerinin uygulan­ması halinde sektörel bazda el­de edilecek su verimliliğini ak­taran Yumaklı, tekstil ve giyim sektöründe ortalama yüzde 50, kimya, petrokimya, eczacılık sektöründe ortalama yüzde 37, gıda ve içecek sektöründe orta­lama yüzde 48, ana metal sana­yi ve fabrikasyon metal ürünle­rinde ortalama yüzde 52, ağaç ve ağaç ürünleri imalatında yüzde 47 ve deri ve deri ürünleri sek­töründe ortalama yüzde 43 daha az su kullanabileceklerini belir­lediklerini ifade etti.

’Yeşil dönüşüm’ öncelikli yatırımlar kapsamında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, imzalanan protokolün Türkiye’de endüstriyel su verimliliğinin artırılmasında, üretim odaklı büyümemizle birlikte; gelecek nesillere daha rekabetçi ve yaşanılabilir bir ülke için bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde su varlığının yüzde 25’e varan oranlarda azaltabileceğini gösterdiğini ifade eden Kacır, ‘’OSB’lerimizin ihtiyaç duyduğu arıtma tesislerini hayata geçirmek üzere 42 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 75 atıksu arıtma tesisi projesini destekliyoruz. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağımız ‘Yeşil Dönüşüm Destek Programı’ ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz. KOSGEB’e ayrılan 250 milyon dolarlık kısmıyla; KOBİ’lerimizin su, enerji ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile OSB’lerimizin yeşil altyapı yatırımlarına 300 milyon dolar finansman sağlıyoruz. Tüm bu attığımız adımlarla ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle sanayimizin yeşil ve çevreci dönüşümünü tesis edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde %50’ye varan oranlarda su kazanımının sağlanması’’ dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x